สำหรับผู้ดูแล
โปรแกรมการอบรม
      Buasri Id : 
      
      Buasri Password : 
      
    

    ข้อแนะนำ
  • ระบบนี้สำหรับนิสิตและบุคลากร มศว เท่านั้น
  • Password ถือว่าเป็นกุญแจสู่ข้อมูลในระบบ โปรดอย่าส่งให้ผู้อื่นใช้
  • หลังจาก Login แล้ว หากเปิดทิ้งไว้นาน 20 นาที ท่านจะต้อง Login ใหม่
  • ท่านควรจะ Logout ทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จแล้ว
  • หากมีคำถามเกี่ยวกับการ Login กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ
Switch to English Language  ค้นหาโปรแกรมการอบรม
หน่วยงานที่จัดโปรแกรม : สำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
โปรแกรมการอบรม : การสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาเอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2561
ช่วงวันที่ดำเนินโครงการ : 23/10/2561-25/11/2561
วันที่เปิดรับสมัคร : 23 ตุลาคม 2561-3 พฤศจิกายน 2561
วันที่เปิดการอบรม : 22 พฤศจิกายน 2561-25 พฤศจิกายน 2561
จำนวนที่เปิดรับ : 665   คน            จำนวนผู้สมัคร : 439   คน             ผ่านการอนุมัติ : 415   คน
เหมาะสำหรับ : นิสิตระดับปริญญาเอก
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร : 0.00
ข้อมูลเพิ่มเติม : เอกสารที่ใช้ในการอบรม :
          
หน่วยงานที่จัดโปรแกรม : สำนักหอสมุดกลาง
โปรแกรมการอบรม : โครงการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561
ช่วงวันที่ดำเนินโครงการ : 08/01/2561-30/09/2561
วันที่เปิดรับสมัคร : 8 มกราคม 2561-26 พฤศจิกายน 2561
วันที่เปิดการอบรม : 29 มกราคม 2561-30 พฤศจิกายน 2561
จำนวนที่เปิดรับ : 2090   คน            จำนวนผู้สมัคร : 575   คน             ผ่านการอนุมัติ : 527   คน
เหมาะสำหรับ : บุคลากร นิสิต
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร : 0.00
ข้อมูลเพิ่มเติม : เอกสารที่ใช้ในการอบรม :
          
หน่วยงานที่จัดโปรแกรม : สำนักหอสมุดกลาง
โปรแกรมการอบรม : กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย หัวข้อ อบรมการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndnoteX8
ช่วงวันที่ดำเนินโครงการ : 17/07/2561-30/09/2561
วันที่เปิดรับสมัคร : 8 ตุลาคม 2561-22 พฤศจิกายน 2561
วันที่เปิดการอบรม : 20 ตุลาคม 2561-25 พฤศจิกายน 2561
จำนวนที่เปิดรับ : 250   คน            จำนวนผู้สมัคร : 55   คน             ผ่านการอนุมัติ : 49   คน
เหมาะสำหรับ : คณาจารย์ บุคลากร นิสิต
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร : 0.00
ข้อมูลเพิ่มเติม : เอกสารที่ใช้ในการอบรม :