สำหรับผู้ดูแล
โปรแกรมการอบรม
      Buasri Id : 
      
      Buasri Password : 
      
    

    ข้อแนะนำ
  • ระบบนี้สำหรับนิสิตและบุคลากร มศว เท่านั้น
  • Password ถือว่าเป็นกุญแจสู่ข้อมูลในระบบ โปรดอย่าส่งให้ผู้อื่นใช้
  • หลังจาก Login แล้ว หากเปิดทิ้งไว้นาน 20 นาที ท่านจะต้อง Login ใหม่
  • ท่านควรจะ Logout ทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จแล้ว
  • หากมีคำถามเกี่ยวกับการ Login กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ
Switch to English Language  ค้นหาโปรแกรมการอบรม
หน่วยงานที่จัดโปรแกรม : สำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
โปรแกรมการอบรม : โครงการจัดทำและบริหารจัดการปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ด้วยระบบ i-Thesis ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 4
ช่วงวันที่ดำเนินโครงการ : 17/04/2561-31/08/2561
วันที่เปิดรับสมัคร : 17 เมษายน 2561-2 สิงหาคม 2561
วันที่เปิดการอบรม : 27 เมษายน 2561-16 มิถุนายน 2561
จำนวนที่เปิดรับ : 605   คน            จำนวนผู้สมัคร : 492   คน             ผ่านการอนุมัติ : 441   คน
เหมาะสำหรับ : นิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ,คณาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร : 0.00
ข้อมูลเพิ่มเติม : เอกสารที่ใช้ในการอบรม :
          
หน่วยงานที่จัดโปรแกรม : สำนักหอสมุดกลาง
โปรแกรมการอบรม : โครงการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561
ช่วงวันที่ดำเนินโครงการ : 08/01/2561-30/09/2561
วันที่เปิดรับสมัคร : 8 มกราคม 2561-24 สิงหาคม 2561
วันที่เปิดการอบรม : 29 มกราคม 2561-26 สิงหาคม 2561
จำนวนที่เปิดรับ : 1210   คน            จำนวนผู้สมัคร : 195   คน             ผ่านการอนุมัติ : 173   คน
เหมาะสำหรับ : บุคลากร นิสิต
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร : 0.00
ข้อมูลเพิ่มเติม : เอกสารที่ใช้ในการอบรม :