รายละเอียดโปรแกรมการอบรม
หน่วยงานที่จัดโปรแกรม : สำนักคอมพิวเตอร์
โปรแกรมการอบรม : โครงการประชุมวิชาการ : มศว IT วิชาการ ครั้งที่ 3
ช่วงวันที่ดำเนินโครงการ : 18 พฤษภาคม 2554-17 มิถุนายน 2554
วันที่เปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2554-9 มิถุนายน 2554  
วันที่เปิดการอบรม : 16 มิถุนายน 2554-16 มิถุนายน 2554 
จำนวนที่เปิดรับ : 300  คน             จำนวนผู้สมัคร :   263  คน             ผ่านการอนุมัติ :   259  คน
เหมาะสำหรับ : นักเรียน นิสิตนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป  
หัวข้อการอบรมที่ทำการเปิดอบรม
หัวข้อการอบรม - กลุ่ม จำนวนคน เหมาะสำหรับ สถานะการสมัคร วัน เวลา และสถานที่
เปิดรับ ผ่านการอนุมัติ
โครงการประชุมวิชาการ : มศว IT วิชาการ ครั้งที่ 3 300 259 นิสิต และ บุคลากร ปิดรับสมัคร วันที่ 16 มิถุนายน 2554
เวลา 08:30 - 16:30
สถานที่ ประสานมิตร
รายละเอียด
หมายเหตุ: สีน้ำเงิน หมายถึง หัวข้อการอบรมที่ปิดรับสมัคร
               สีแดง หมายถึง หัวข้อการอบรมที่ยกเลิกการเปิดอบรม