รายละเอียดโปรแกรมการอบรม
หน่วยงานที่จัดโปรแกรม : คณะวิทยาศาสตร์
โปรแกรมการอบรม : การประชุมเสวนากรอบและทิศทางการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ช่วงวันที่ดำเนินโครงการ : 15 ตุลาคม 2557-15 ตุลาคม 2557
วันที่เปิดรับสมัคร : 23 กันยายน 2557-13 ตุลาคม 2557  
วันที่เปิดการอบรม : 15 ตุลาคม 2557-15 ตุลาคม 2557 
จำนวนที่เปิดรับ : 90  คน             จำนวนผู้สมัคร :   78  คน             ผ่านการอนุมัติ :   78  คน
เหมาะสำหรับ :   บุคลากร นิสิต และผู้สนใจ  
จำนวนหัวข้อการอบรมที่สมัครได้สูงสุด :   ไม่จำกัดจำนวน   หัวข้อ
หัวข้อการอบรมที่ทำการเปิดอบรม
หัวข้อการอบรม - กลุ่ม ช่วงวันที่เปิดรับสมัคร จำนวนคน เหมาะสำหรับ สถานะการสมัคร วัน เวลา และสถานที่
เปิดรับ ผ่านการอนุมัติ
การประชุมเสวนากรอบและทิศทางการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23/09/2557 00:00 - 13/10/2557 23:59 90 78 นิสิต และ บุคลากร ปิดรับสมัคร รายละเอียด
หมายเหตุ: สีน้ำเงิน หมายถึง หัวข้อการอบรมที่ไม่อยู่ในช่วงการเปิดรับสมัคร
               สีแดง หมายถึง หัวข้อการอบรมที่ยกเลิกการเปิดอบรม