รายละเอียดโปรแกรมการอบรม
หน่วยงานที่จัดโปรแกรม : คณะวิทยาศาสตร์
โปรแกรมการอบรม : โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์
ช่วงวันที่ดำเนินโครงการ : 8 ธันวาคม 2557-15 มกราคม 2558
วันที่เปิดรับสมัคร : 8 ธันวาคม 2557-15 มกราคม 2558  
วันที่เปิดการอบรม : 22 ธันวาคม 2557-15 มกราคม 2558 
จำนวนที่เปิดรับ : 165  คน             จำนวนผู้สมัคร :   73  คน             ผ่านการอนุมัติ :   72  คน
เหมาะสำหรับ :   การอบรมนี้เหมาะสำหรับคณาจารย์และนิสิต  
จำนวนหัวข้อการอบรมที่สมัครได้สูงสุด :   ไม่จำกัดจำนวน   หัวข้อ
หัวข้อการอบรมที่ทำการเปิดอบรม
หัวข้อการอบรม - กลุ่ม ช่วงวันที่เปิดรับสมัคร จำนวนคน เหมาะสำหรับ สถานะการสมัคร วัน เวลา และสถานที่
เปิดรับ ผ่านการอนุมัติ
การจัดการเรียนการสอนด้วย ATutor (ฺBasic) 08/12/2557 00:00 - 19/12/2557 23:59 45 12 บุคลากร ปิดรับสมัคร รายละเอียด
การจัดการเรียนการสอนด้วย ATutor (Advanced) 08/12/2557 00:00 - 08/01/2558 23:59 45 13 บุคลากร ปิดรับสมัคร รายละเอียด
การใช้ IT. เพื่อการจัดการประชุม 08/12/2557 00:00 - 14/01/2558 23:59 45 29 บุคลากร ปิดรับสมัคร รายละเอียด
การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานด้วย DNN7 08/12/2557 00:00 - 15/01/2558 23:59 30 18 นิสิต และ บุคลากร ปิดรับสมัคร รายละเอียด
หมายเหตุ: สีน้ำเงิน หมายถึง หัวข้อการอบรมที่ไม่อยู่ในช่วงการเปิดรับสมัคร
               สีแดง หมายถึง หัวข้อการอบรมที่ยกเลิกการเปิดอบรม