รายละเอียดโปรแกรมการอบรม
หน่วยงานที่จัดโปรแกรม : คณะวิทยาศาสตร์
โปรแกรมการอบรม : โครงการตำรวจพิสูจน์หลักฐานสู่สถาบันการศึกษา
ช่วงวันที่ดำเนินโครงการ : 15 มกราคม 2558-21 มกราคม 2558
วันที่เปิดรับสมัคร : 15 มกราคม 2558-20 มกราคม 2558  
วันที่เปิดการอบรม : 21 มกราคม 2558-21 มกราคม 2558 
จำนวนที่เปิดรับ : 100  คน             จำนวนผู้สมัคร :   150  คน             ผ่านการอนุมัติ :   100  คน
เหมาะสำหรับ :   คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต  
จำนวนหัวข้อการอบรมที่สมัครได้สูงสุด :   ไม่จำกัดจำนวน   หัวข้อ
หัวข้อการอบรมที่ทำการเปิดอบรม
หัวข้อการอบรม - กลุ่ม ช่วงวันที่เปิดรับสมัคร จำนวนคน เหมาะสำหรับ สถานะการสมัคร วัน เวลา และสถานที่
เปิดรับ ผ่านการอนุมัติ
การบรรยาย เรื่อง ภารกิจของตำรวจพิสูจน์หลักฐาน 15/01/2558 00:00 - 20/01/2558 23:59 100 100 นิสิต และ บุคลากร ปิดรับสมัคร รายละเอียด
หมายเหตุ: สีน้ำเงิน หมายถึง หัวข้อการอบรมที่ไม่อยู่ในช่วงการเปิดรับสมัคร
               สีแดง หมายถึง หัวข้อการอบรมที่ยกเลิกการเปิดอบรม