รายละเอียดโปรแกรมการอบรม
หน่วยงานที่จัดโปรแกรม : บัณฑิตวิทยาลัย สำนักงานเลขานุการ
โปรแกรมการอบรม : โครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาสู่การเป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษามืออาชีพ
ช่วงวันที่ดำเนินโครงการ : 8 มีนาคม 2560-3 เมษายน 2560
วันที่เปิดรับสมัคร : 8 มีนาคม 2560-27 มีนาคม 2560  
วันที่เปิดการอบรม : 3 เมษายน 2560-3 เมษายน 2560 
จำนวนที่เปิดรับ : 250  คน             จำนวนผู้สมัคร :   239  คน             ผ่านการอนุมัติ :   236  คน
เหมาะสำหรับ : คณาจารย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
หัวข้อการอบรมที่ทำการเปิดอบรม
หัวข้อการอบรม - กลุ่ม จำนวนคน เหมาะสำหรับ สถานะการสมัคร วัน เวลา และสถานที่
เปิดรับ ผ่านการอนุมัติ
การบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 ระบบการจัดปริญญานิพนธ์ (iThesis) และระบบการขอจริยธรรมในมนุษย์ 250 236 บุคลากร ปิดรับสมัคร วันที่ 3 เมษายน 2560
เวลา 09:00 - 16:00
สถานที่ ประสานมิตร
รายละเอียด
หมายเหตุ: สีน้ำเงิน หมายถึง หัวข้อการอบรมที่ปิดรับสมัคร
               สีแดง หมายถึง หัวข้อการอบรมที่ยกเลิกการเปิดอบรม