รายละเอียดโปรแกรมการอบรม
หน่วยงานที่จัดโปรแกรม : สำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
โปรแกรมการอบรม : โครงการจัดทำและบริหารจัดการปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ด้วยระบบ i-Thesis ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 4
ช่วงวันที่ดำเนินโครงการ : 17 เมษายน 2561-31 สิงหาคม 2561
วันที่เปิดรับสมัคร : 17 เมษายน 2561-24 สิงหาคม 2561  
วันที่เปิดการอบรม : 27 เมษายน 2561-8 สิงหาคม 2561 
จำนวนที่เปิดรับ : 1065  คน             จำนวนผู้สมัคร :   969  คน             ผ่านการอนุมัติ :   844  คน
เหมาะสำหรับ : นิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ,คณาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์  
หัวข้อการอบรมที่ทำการเปิดอบรม
หัวข้อการอบรม - กลุ่ม จำนวนคน เหมาะสำหรับ สถานะการสมัคร วัน เวลา และสถานที่
เปิดรับ ผ่านการอนุมัติ
การจัดทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ผ่านระบบ iThesis สำหรับนิสิต กลุ่ม 2 50 0 นิสิต ยกเลิกการอบรม วันที่ 27 เมษายน 2561
เวลา 13:00 - 16:00
สถานที่ ประสานมิตร
รายละเอียด
การจัดทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ผ่านระบบ iThesis สำหรับนิสิต กลุ่ม 6 50 11 นิสิต ยกเลิกการอบรม วันที่ 7 พฤษภาคม 2561
เวลา 13:00 - 16:00
สถานที่ ประสานมิตร
รายละเอียด
การจัดทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ผ่านระบบ iThesis สำหรับนิสิต กลุ่ม 7 50 11 นิสิต ยกเลิกการอบรม วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
เวลา 09:00 - 12:00
สถานที่ ประสานมิตร
รายละเอียด
การจัดทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ผ่านระบบ iThesis สำหรับนิสิต กลุ่ม 21 25 46 นิสิต เปิดรับสมัคร วันที่ 4 สิงหาคม 2561
เวลา 09:00 - 12:00
สถานที่ ประสานมิตร
รายละเอียด
การจัดทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ผ่านระบบ iThesis สำหรับนิสิต กลุ่ม 1 50 30 นิสิต ปิดรับสมัคร วันที่ 27 เมษายน 2561
เวลา 09:00 - 12:00
สถานที่ ประสานมิตร
รายละเอียด
การจัดทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ผ่านระบบ iThesis สำหรับนิสิต กลุ่ม 3 55 55 นิสิต ปิดรับสมัคร วันที่ 28 เมษายน 2561
เวลา 09:00 - 12:00
สถานที่ ประสานมิตร
รายละเอียด
การจัดทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ผ่านระบบ iThesis สำหรับนิสิต กลุ่ม 4 50 40 นิสิต ปิดรับสมัคร วันที่ 28 เมษายน 2561
เวลา 13:00 - 16:00
สถานที่ ประสานมิตร
รายละเอียด
การจัดทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ผ่านระบบ iThesis สำหรับนิสิต กลุ่ม 5 50 32 นิสิต ปิดรับสมัคร วันที่ 7 พฤษภาคม 2561
เวลา 09:00 - 12:00
สถานที่ ประสานมิตร
รายละเอียด
การจัดทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ผ่านระบบ iThesis สำหรับนิสิต กลุ่ม 8 50 50 นิสิต ปิดรับสมัคร วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
เวลา 13:00 - 16:00
สถานที่ ประสานมิตร
รายละเอียด
การจัดทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ผ่านระบบ iThesis สำหรับนิสิต กลุ่ม 9 50 45 นิสิต ปิดรับสมัคร วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
เวลา 09:00 - 12:00
สถานที่ ประสานมิตร
รายละเอียด
การจัดทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ผ่านระบบ iThesis สำหรับนิสิต กลุ่ม 10 50 51 นิสิต ปิดรับสมัคร วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
เวลา 13:00 - 16:00
สถานที่ ประสานมิตร
รายละเอียด
การจัดทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ผ่านระบบ iThesis สำหรับนิสิต กลุ่ม 11 50 58 นิสิต ปิดรับสมัคร วันที่ 16 มิถุนายน 2561
เวลา 09:00 - 12:00
สถานที่ ประสานมิตร
รายละเอียด
การจัดทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ผ่านระบบ iThesis สำหรับนิสิต กลุ่ม 12 50 59 นิสิต ปิดรับสมัคร วันที่ 16 มิถุนายน 2561
เวลา 13:00 - 16:00
สถานที่ ประสานมิตร
รายละเอียด
การจัดทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ผ่านระบบ iThesis สำหรับนิสิต กลุ่ม 13 25 27 นิสิต ปิดรับสมัคร วันที่ 23 มิถุนายน 2561
เวลา 09:00 - 12:00
สถานที่ ประสานมิตร
รายละเอียด
การจัดทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ผ่านระบบ iThesis สำหรับนิสิต กลุ่ม 14 25 20 นิสิต ปิดรับสมัคร วันที่ 23 มิถุนายน 2561
เวลา 13:00 - 16:00
สถานที่ ประสานมิตร
รายละเอียด
การจัดทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ผ่านระบบ iThesis สำหรับนิสิต กลุ่ม 15 25 30 นิสิต ปิดรับสมัคร วันที่ 24 มิถุนายน 2561
เวลา 09:00 - 12:00
สถานที่ ประสานมิตร
รายละเอียด
การจัดทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ผ่านระบบ iThesis สำหรับนิสิต กลุ่ม 16 25 28 นิสิต ปิดรับสมัคร วันที่ 24 มิถุนายน 2561
เวลา 13:00 - 16:00
สถานที่ ประสานมิตร
รายละเอียด
การจัดทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ผ่านระบบ iThesis สำหรับคณาจารย์ที่ปรึกษา กลุ่ม 1 20 5 บุคลากร ปิดรับสมัคร วันที่ 28 มิถุนายน 2561
เวลา 09:00 - 12:00
สถานที่ ประสานมิตร
รายละเอียด
การจัดทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ผ่านระบบ iThesis สำหรับคณาจารย์ที่ปรึกษา กลุ่ม 2 20 2 บุคลากร ปิดรับสมัคร วันที่ 28 มิถุนายน 2561
เวลา 13:00 - 16:00
สถานที่ ประสานมิตร
รายละเอียด
การจัดทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ผ่านระบบ iThesis สำหรับนิสิต กลุ่ม 17 25 30 นิสิต ปิดรับสมัคร วันที่ 10 กรกฎาคม 2561
เวลา 09:00 - 12:00
สถานที่ ประสานมิตร
รายละเอียด
การจัดทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ผ่านระบบ iThesis สำหรับนิสิต กลุ่ม 18 25 29 นิสิต ปิดรับสมัคร วันที่ 10 กรกฎาคม 2561
เวลา 13:00 - 16:00
สถานที่ ประสานมิตร
รายละเอียด
การจัดทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ผ่านระบบ iThesis สำหรับนิสิต กลุ่ม 19 25 24 นิสิต ปิดรับสมัคร วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
เวลา 09:00 - 12:00
สถานที่ ประสานมิตร
รายละเอียด
การจัดทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ผ่านระบบ iThesis สำหรับนิสิต กลุ่ม 20 25 26 นิสิต ปิดรับสมัคร วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
เวลา 13:00 - 16:00
สถานที่ ประสานมิตร
รายละเอียด
การจัดทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ผ่านระบบ iThesis สำหรับคณาจารย์ที่ปรึกษา กลุ่ม 3 20 0 บุคลากร ปิดรับสมัคร วันที่ 12 กรกฎาคม 2561
เวลา 09:00 - 12:00
สถานที่ ประสานมิตร
รายละเอียด
การจัดทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ผ่านระบบ iThesis สำหรับคณาจารย์ที่ปรึกษา กลุ่ม 4 20 1 บุคลากร ปิดรับสมัคร วันที่ 12 กรกฎาคม 2561
เวลา 13:00 - 16:00
สถานที่ ประสานมิตร
รายละเอียด
การจัดทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ผ่านระบบ iThesis สำหรับคณาจารย์ที่ปรึกษา กลุ่ม 5 20 16 บุคลากร ปิดรับสมัคร วันที่ 3 สิงหาคม 2561
เวลา 09:00 - 12:00
สถานที่ ประสานมิตร
รายละเอียด
การจัดทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ผ่านระบบ iThesis สำหรับคณาจารย์ที่ปรึกษา กลุ่ม 6 20 3 บุคลากร ปิดรับสมัคร วันที่ 3 สิงหาคม 2561
เวลา 13:00 - 16:00
สถานที่ ประสานมิตร
รายละเอียด
การจัดทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ผ่านระบบ iThesis สำหรับนิสิต กลุ่ม 22 25 39 นิสิต ปิดรับสมัคร วันที่ 4 สิงหาคม 2561
เวลา 13:00 - 16:00
สถานที่ ประสานมิตร
รายละเอียด
การจัดทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ผ่านระบบ iThesis สำหรับนิสิต กลุ่ม 23 25 31 นิสิต ปิดรับสมัคร วันที่ 5 สิงหาคม 2561
เวลา 09:00 - 12:00
สถานที่ ประสานมิตร
รายละเอียด
การจัดทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ผ่านระบบ iThesis สำหรับนิสิต กลุ่ม 24 25 31 นิสิต ปิดรับสมัคร วันที่ 5 สิงหาคม 2561
เวลา 13:00 - 16:00
สถานที่ ประสานมิตร
รายละเอียด
การจัดทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ผ่านระบบ iThesis สำหรับคณาจารย์ที่ปรึกษา กลุ่ม 7 20 9 บุคลากร ปิดรับสมัคร วันที่ 8 สิงหาคม 2561
เวลา 09:00 - 12:00
สถานที่ ประสานมิตร
รายละเอียด
การจัดทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ผ่านระบบ iThesis สำหรับคณาจารย์ที่ปรึกษา กลุ่ม 8 20 5 บุคลากร ปิดรับสมัคร วันที่ 8 สิงหาคม 2561
เวลา 13:00 - 16:00
สถานที่ ประสานมิตร
รายละเอียด
หมายเหตุ: สีน้ำเงิน หมายถึง หัวข้อการอบรมที่ปิดรับสมัคร
               สีแดง หมายถึง หัวข้อการอบรมที่ยกเลิกการเปิดอบรม