รายละเอียดโปรแกรมการอบรม
หน่วยงานที่จัดโปรแกรม : สำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
โปรแกรมการอบรม : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตร ขั้นต้น-ปฏิบัติการ
ช่วงวันที่ดำเนินโครงการ : 2 สิงหาคม 2561-24 สิงหาคม 2561
วันที่เปิดรับสมัคร : 3 สิงหาคม 2561-22 สิงหาคม 2561  
วันที่เปิดการอบรม : 24 สิงหาคม 2561-24 สิงหาคม 2561 
จำนวนที่เปิดรับ : 70  คน             จำนวนผู้สมัคร :   65  คน             ผ่านการอนุมัติ :   65  คน
เหมาะสำหรับ : คณาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เฉพาะสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์  
หัวข้อการอบรมที่ทำการเปิดอบรม
หัวข้อการอบรม - กลุ่ม จำนวนคน เหมาะสำหรับ สถานะการสมัคร วัน เวลา และสถานที่
เปิดรับ ผ่านการอนุมัติ
แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตร ขั้นต้น-ปฏิบัติการ 70 65 นิสิต และ บุคลากร ปิดรับสมัคร วันที่ 24 สิงหาคม 2561
เวลา 08:30 - 16:30
สถานที่ ประสานมิตร
รายละเอียด
หมายเหตุ: สีน้ำเงิน หมายถึง หัวข้อการอบรมที่ปิดรับสมัคร
               สีแดง หมายถึง หัวข้อการอบรมที่ยกเลิกการเปิดอบรม