รายละเอียดโปรแกรมการอบรม
หน่วยงานที่จัดโปรแกรม : สำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
โปรแกรมการอบรม : โครงการอบรม Academic Writing, Listening and Speaking ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2561
ช่วงวันที่ดำเนินโครงการ : 30 สิงหาคม 2561-16 พฤศจิกายน 2561
วันที่เปิดรับสมัคร : 10 สิงหาคม 2561-10 พฤศจิกายน 2561  
วันที่เปิดการอบรม : 4 กันยายน 2561-11 พฤศจิกายน 2561 
จำนวนที่เปิดรับ : 260  คน             จำนวนผู้สมัคร :   205  คน             ผ่านการอนุมัติ :   164  คน
เหมาะสำหรับ :   นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
จำนวนหัวข้อการอบรมที่สมัครได้สูงสุด :   ไม่จำกัดจำนวน   หัวข้อ
หัวข้อการอบรมที่ทำการเปิดอบรม
หัวข้อการอบรม - กลุ่ม ช่วงวันที่เปิดรับสมัคร จำนวนคน เหมาะสำหรับ สถานะการสมัคร วัน เวลา และสถานที่
เปิดรับ ผ่านการอนุมัติ
โครงการอบรม Academic Writing, Listening and Speaking ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2561กลุ่มที่ 1 30/08/2561 00:00 - 03/09/2561 23:59 10 1 นิสิต ปิดรับสมัคร วันที่ 4 กันยายน 2561
เวลา 09:00 - 12:00
สถานที่ ประสานมิตร
------------------------------------
วันที่ 4 กันยายน 2561
เวลา 13:00 - 16:00
สถานที่ ประสานมิตร
รายละเอียด
โครงการอบรม Academic Writing, Listening and Speaking ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2561กลุ่มที่ 2 30/08/2561 00:00 - 05/09/2561 23:59 10 6 นิสิต ปิดรับสมัคร วันที่ 6 กันยายน 2561
เวลา 09:00 - 12:00
สถานที่ ประสานมิตร
------------------------------------
วันที่ 6 กันยายน 2561
เวลา 09:00 - 12:00
สถานที่ ประสานมิตร
รายละเอียด
โครงการอบรม Academic Writing, Listening and Speaking ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2561กลุ่มที่ 3 30/08/2561 00:00 - 08/09/2561 23:59 10 4 นิสิต ปิดรับสมัคร วันที่ 9 กันยายน 2561
เวลา 09:00 - 12:00
สถานที่ ประสานมิตร
รายละเอียด
โครงการอบรม Academic Writing, Listening and Speaking ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2561กลุ่มที่ 4 10/08/2561 00:00 - 10/09/2561 23:59 10 9 นิสิต ปิดรับสมัคร วันที่ 11 กันยายน 2561
เวลา 09:00 - 12:00
สถานที่ ประสานมิตร
------------------------------------
วันที่ 11 กันยายน 2561
เวลา 13:00 - 16:00
สถานที่ ประสานมิตร
รายละเอียด
โครงการอบรม Academic Writing, Listening and Speaking ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2561กลุ่มที่ 5 30/08/2561 00:00 - 12/09/2561 23:59 10 10 นิสิต ปิดรับสมัคร วันที่ 13 กันยายน 2561
เวลา 09:00 - 12:00
สถานที่ ประสานมิตร
------------------------------------
วันที่ 13 กันยายน 2561
เวลา 13:00 - 16:00
สถานที่ ประสานมิตร
รายละเอียด
โครงการอบรม Academic Writing, Listening and Speaking ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2561กลุ่มที่ 6 30/08/2561 00:00 - 15/09/2561 23:59 10 6 นิสิต ปิดรับสมัคร วันที่ 16 กันยายน 2561
เวลา 09:00 - 12:00
สถานที่ ประสานมิตร
รายละเอียด
โครงการอบรม Academic Writing, Listening and Speaking ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2561กลุ่มที่ 7 30/08/2561 00:00 - 17/09/2561 23:59 10 4 นิสิต ปิดรับสมัคร วันที่ 18 กันยายน 2561
เวลา 09:00 - 12:00
สถานที่ ประสานมิตร
------------------------------------
วันที่ 18 กันยายน 2561
เวลา 13:00 - 16:00
สถานที่ ประสานมิตร
รายละเอียด
โครงการอบรม Academic Writing, Listening and Speaking ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2561กลุ่มที่ 8 30/08/2561 00:00 - 19/09/2561 23:59 10 7 นิสิต ปิดรับสมัคร วันที่ 20 กันยายน 2561
เวลา 09:00 - 12:00
สถานที่ ประสานมิตร
------------------------------------
วันที่ 20 กันยายน 2561
เวลา 13:00 - 16:00
สถานที่ ประสานมิตร
รายละเอียด
โครงการอบรม Academic Writing, Listening and Speaking ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2561กลุ่มที่ 9 30/08/2561 00:00 - 22/09/2561 23:59 10 6 นิสิต ปิดรับสมัคร วันที่ 23 กันยายน 2561
เวลา 09:00 - 12:00
สถานที่ ประสานมิตร
รายละเอียด
โครงการอบรม Academic Writing, Listening and Speaking ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2561กลุ่มที่ 10 30/08/2561 00:00 - 24/09/2561 23:59 10 6 นิสิต ปิดรับสมัคร วันที่ 25 กันยายน 2561
เวลา 09:00 - 12:00
สถานที่ ประสานมิตร
------------------------------------
วันที่ 25 กันยายน 2561
เวลา 13:00 - 16:00
สถานที่ ประสานมิตร
รายละเอียด
โครงการอบรม Academic Writing, Listening and Speaking ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2561กลุ่มที่ 11 30/08/2561 00:00 - 26/09/2561 23:59 10 9 นิสิต ปิดรับสมัคร วันที่ 27 กันยายน 2561
เวลา 09:00 - 12:00
สถานที่ ประสานมิตร
------------------------------------
วันที่ 27 กันยายน 2561
เวลา 13:00 - 16:00
สถานที่ ประสานมิตร
รายละเอียด
โครงการอบรม Academic Writing, Listening and Speaking ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2561กลุ่มที่ 12 30/08/2561 00:00 - 29/09/2561 23:59 10 10 นิสิต ปิดรับสมัคร วันที่ 30 กันยายน 2561
เวลา 09:00 - 12:00
สถานที่ ประสานมิตร
------------------------------------
วันที่ 30 กันยายน 2561
เวลา 13:00 - 16:00
สถานที่ ประสานมิตร
รายละเอียด
โครงการอบรม Academic Writing, Listening and Speaking ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2561กลุ่มที่ 13 30/08/2561 00:00 - 01/10/2561 23:59 10 8 นิสิต ปิดรับสมัคร วันที่ 2 ตุลาคม 2561
เวลา 09:00 - 12:00
สถานที่ ประสานมิตร
------------------------------------
วันที่ 2 ตุลาคม 2561
เวลา 13:00 - 16:00
สถานที่ ประสานมิตร
รายละเอียด
โครงการอบรม Academic Writing, Listening and Speaking ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2561กลุ่มที่ 14 30/08/2561 00:00 - 03/10/2561 23:59 10 10 นิสิต ปิดรับสมัคร วันที่ 4 ตุลาคม 2561
เวลา 09:00 - 12:00
สถานที่ ประสานมิตร
------------------------------------
วันที่ 4 ตุลาคม 2561
เวลา 13:00 - 16:00
สถานที่ ประสานมิตร
รายละเอียด
โครงการอบรม Academic Writing, Listening and Speaking ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2561กลุ่มที่ 15 30/08/2561 00:00 - 06/10/2561 23:59 10 4 นิสิต ปิดรับสมัคร วันที่ 7 ตุลาคม 2561
เวลา 09:00 - 12:00
สถานที่ ประสานมิตร
รายละเอียด
โครงการอบรม Academic Writing, Listening and Speaking ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2561กลุ่มที่ 16 30/08/2561 00:00 - 15/10/2561 23:59 10 6 นิสิต ปิดรับสมัคร วันที่ 16 ตุลาคม 2561
เวลา 09:00 - 12:00
สถานที่ ประสานมิตร
------------------------------------
วันที่ 16 ตุลาคม 2561
เวลา 13:00 - 16:00
สถานที่ ประสานมิตร
รายละเอียด
โครงการอบรม Academic Writing, Listening and Speaking ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2561กลุ่มที่ 17 30/08/2561 00:00 - 17/10/2561 23:59 10 10 นิสิต ปิดรับสมัคร วันที่ 18 ตุลาคม 2561
เวลา 09:00 - 12:00
สถานที่ ประสานมิตร
------------------------------------
วันที่ 18 ตุลาคม 2561
เวลา 13:00 - 16:00
สถานที่ ประสานมิตร
รายละเอียด
โครงการอบรม Academic Writing, Listening and Speaking ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2561กลุ่มที่ 18 30/08/2561 00:00 - 27/10/2561 23:59 10 0 ปิดรับสมัคร วันที่ 28 ตุลาคม 2561
เวลา 09:00 - 12:00
สถานที่ ประสานมิตร
รายละเอียด
โครงการอบรม Academic Writing, Listening and Speaking ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2561กลุ่มที่ 19 30/08/2561 00:00 - 29/10/2561 23:59 10 5 นิสิต ปิดรับสมัคร วันที่ 30 ตุลาคม 2561
เวลา 09:00 - 12:00
สถานที่ ประสานมิตร
------------------------------------
วันที่ 30 ตุลาคม 2561
เวลา 12:00 - 16:00
สถานที่ ประสานมิตร
รายละเอียด
โครงการอบรม Academic Writing, Listening and Speaking ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2561กลุ่มที่ 20 30/08/2561 00:00 - 31/10/2561 23:59 10 8 นิสิต ปิดรับสมัคร วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
เวลา 09:00 - 12:00
สถานที่ ประสานมิตร
------------------------------------
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
เวลา 13:00 - 16:00
สถานที่ ประสานมิตร
รายละเอียด
โครงการอบรม Academic Writing, Listening and Speaking ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2561กลุ่มที่ 21 30/08/2561 00:00 - 03/11/2561 23:59 10 7 นิสิต ปิดรับสมัคร วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561
เวลา 09:00 - 12:00
สถานที่ ประสานมิตร
รายละเอียด
โครงการอบรม Academic Writing, Listening and Speaking ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2561กลุ่มที่ 22 30/08/2561 00:00 - 05/11/2561 23:59 10 9 นิสิต ปิดรับสมัคร วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
เวลา 09:00 - 12:00
สถานที่ ประสานมิตร
------------------------------------
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
เวลา 13:00 - 16:00
สถานที่ ประสานมิตร
รายละเอียด
โครงการอบรม Academic Writing, Listening and Speaking ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2561กลุ่มที่ 23 30/08/2561 00:00 - 07/11/2561 23:59 10 9 นิสิต ปิดรับสมัคร วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
เวลา 09:00 - 12:00
สถานที่ ประสานมิตร
------------------------------------
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
เวลา 13:00 - 16:00
สถานที่ ประสานมิตร
รายละเอียด
โครงการอบรม Academic Writing, Listening and Speaking ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2561กลุ่มที่ 24 30/08/2561 00:00 - 10/11/2561 23:59 10 10 นิสิต ปิดรับสมัคร วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561
เวลา 09:00 - 12:00
สถานที่ ประสานมิตร
รายละเอียด
โครงการอบรม Academic Writing, Listening and Speaking ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2561กลุ่มที่ 1 30/08/2561 00:00 - 03/09/2561 23:59 10 0 ยกเลิกการอบรม วันที่ 4 กันยายน 2561
เวลา 09:00 - 16:00
สถานที่ ประสานมิตร
รายละเอียด
โครงการอบรม Academic Writing, Listening and Speaking ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2561กลุ่มที่ 2 31/08/2561 00:00 - 05/09/2561 23:59 10 0 นิสิต ยกเลิกการอบรม วันที่ 6 กันยายน 2561
เวลา 09:00 - 16:00
สถานที่ ประสานมิตร
รายละเอียด
หมายเหตุ: สีน้ำเงิน หมายถึง หัวข้อการอบรมที่ไม่อยู่ในช่วงการเปิดรับสมัคร
               สีแดง หมายถึง หัวข้อการอบรมที่ยกเลิกการเปิดอบรม