รายละเอียดโปรแกรมการอบรม
หน่วยงานที่จัดโปรแกรม : สำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
โปรแกรมการอบรม : โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตเพื่อความเป็นครูมืออาชีพ ครั้งที่ 2
ช่วงวันที่ดำเนินโครงการ : 13 พฤษภาคม 2562-30 พฤษภาคม 2562
วันที่เปิดรับสมัคร : 13 พฤษภาคม 2562-30 พฤษภาคม 2562  
วันที่เปิดการอบรม : 10 มิถุนายน 2562-14 มิถุนายน 2562 
จำนวนที่เปิดรับ : 25  คน             จำนวนผู้สมัคร :   15  คน             ผ่านการอนุมัติ :   14  คน
เหมาะสำหรับ : สำหรับนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับดุษฏีบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัย  
หัวข้อการอบรมที่ทำการเปิดอบรม
หัวข้อการอบรม - กลุ่ม จำนวนคน เหมาะสำหรับ สถานะการสมัคร วัน เวลา และสถานที่
เปิดรับ ผ่านการอนุมัติ
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตเพื่อความเป็นครูมืออาชีพ ครั้งที่ 2 25 14 นิสิต เปิดรับสมัคร วันที่ 10 มิถุนายน 2562
เวลา 08:30 - 16:30
สถานที่ ประสานมิตร
------------------------------------
วันที่ 11 มิถุนายน 2562
เวลา 08:30 - 16:30
สถานที่ ประสานมิตร
------------------------------------
วันที่ 12 มิถุนายน 2562
เวลา 08:30 - 16:30
สถานที่ ประสานมิตร
------------------------------------
วันที่ 13 มิถุนายน 2562
เวลา 08:30 - 16:30
สถานที่ ประสานมิตร
------------------------------------
วันที่ 14 มิถุนายน 2562
เวลา 08:30 - 16:30
สถานที่ ประสานมิตร
รายละเอียด
หมายเหตุ: สีน้ำเงิน หมายถึง หัวข้อการอบรมที่ปิดรับสมัคร
               สีแดง หมายถึง หัวข้อการอบรมที่ยกเลิกการเปิดอบรม