รายละเอียดโปรแกรมการอบรม
หน่วยงานที่จัดโปรแกรม : สำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
โปรแกรมการอบรม : โครงการการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) ในระดับบัณฑิตศึกษา
ช่วงวันที่ดำเนินโครงการ : 30 กรกฎาคม 2562-30 สิงหาคม 2562
วันที่เปิดรับสมัคร : 30 กรกฎาคม 2562-20 สิงหาคม 2562  
วันที่เปิดการอบรม : 30 สิงหาคม 2562-30 สิงหาคม 2562 
จำนวนที่เปิดรับ : 30  คน             จำนวนผู้สมัคร :   101  คน             ผ่านการอนุมัติ :   30  คน
เหมาะสำหรับ : นิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับดุษฏีบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัย  
หัวข้อการอบรมที่ทำการเปิดอบรม
หัวข้อการอบรม - กลุ่ม จำนวนคน เหมาะสำหรับ สถานะการสมัคร วัน เวลา และสถานที่
เปิดรับ ผ่านการอนุมัติ
การเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) ในระดับบัณฑิตศึกษา 30 30 นิสิต ปิดรับสมัคร วันที่ 30 สิงหาคม 2562
เวลา 08:30 - 16:30
สถานที่ ประสานมิตร
รายละเอียด
หมายเหตุ: สีน้ำเงิน หมายถึง หัวข้อการอบรมที่ปิดรับสมัคร
               สีแดง หมายถึง หัวข้อการอบรมที่ยกเลิกการเปิดอบรม