รายละเอียดโปรแกรมการอบรม
หน่วยงานที่จัดโปรแกรม : สำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
โปรแกรมการอบรม : โครงการ 70 ปี 70 ทุน มศว คืนสู่สังคม
ช่วงวันที่ดำเนินโครงการ : 5 สิงหาคม 2562-10 สิงหาคม 2562
วันที่เปิดรับสมัคร : 5 สิงหาคม 2562-9 สิงหาคม 2562  
วันที่เปิดการอบรม : 7 สิงหาคม 2562-10 สิงหาคม 2562 
จำนวนที่เปิดรับ : 87  คน             จำนวนผู้สมัคร :   24  คน             ผ่านการอนุมัติ :   23  คน
เหมาะสำหรับ :  
หัวข้อการอบรมที่ทำการเปิดอบรม
หัวข้อการอบรม - กลุ่ม จำนวนคน เหมาะสำหรับ สถานะการสมัคร วัน เวลา และสถานที่
เปิดรับ ผ่านการอนุมัติ
ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ ทุน 70 ปี 70 ทุนกลุ่มที่ 1 27 4 นิสิต ปิดรับสมัคร วันที่ 7 สิงหาคม 2562
เวลา 13:00 - 16:00
สถานที่ ประสานมิตร
รายละเอียด
ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ ทุน 70 ปี 70 ทุนกลุ่มที่ 2 30 10 นิสิต ปิดรับสมัคร วันที่ 10 สิงหาคม 2562
เวลา 09:00 - 12:00
สถานที่ ประสานมิตร
รายละเอียด
ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ ทุน 70 ปี 70 ทุนกลุ่มที่ 3 30 9 นิสิต ปิดรับสมัคร วันที่ 10 สิงหาคม 2562
เวลา 13:00 - 16:00
สถานที่ ประสานมิตร
รายละเอียด
หมายเหตุ: สีน้ำเงิน หมายถึง หัวข้อการอบรมที่ปิดรับสมัคร
               สีแดง หมายถึง หัวข้อการอบรมที่ยกเลิกการเปิดอบรม